1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys(toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.
1.3. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.
1.4. Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje https://www.kontena.lt/ ir per ją pasiekiamoje elektroninėje parduotuvėje (toliau – Interneto svetainė), mūsų socialinių tinklų paskyrose Facebook, Instagram, LinkedIn (toliau – Socialinės paskyros), peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, užsakote mūsų siūlomas prekes, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais, domitės mūsų pasiūlymais ar kreipiatės kitais klausimais.
1.5. Interneto svetainėje ir Socialinėse paskyrose gali būti nuorodų į išorines svetaines, kurioms ši Privatumo politika nėra taikoma. Prieš naršydami tokiose svetainėse ar jose pateikdami savo Asmens duomenis, peržiūrėkite jų privatumo politikas.
1.6. Jei užsakote mūsų prekes, lankotės Interneto svetainėje, Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, kreipiatės į mus kitais klausimais, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, taip pat kreiptis į mus dėl prekių pasiūlymų.
1.7. Norime atkreipti dėmesį, jog ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

2. KAS MES?

2.1. Mes esame UAB „Kontėna, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302629183, adresas Plinijos g. 2A, Žarėnų k. Telšių raj, LT-88381, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centrasJuridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė arba mes).
2.2. Mes valdome Interneto svetainę ir per ją pasiekiamą elektroninę parduotuvę, taip pat Socialines paskyras ir veikiame kaip Asmens duomenų valdytojas.

3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

3.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:
3.1.1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui, registruojatės Interneto svetainės elektroninėje parduotuvėje, užsakote prekes, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.;
3.1.2. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui, prekių užsakymo istorija, Jūsų IP adresas, apsilankymo Interneto svetainėje istorija, atidarytos URL nuorodos ir pan.;
3.1.3. Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, kurjerių apie Jums pristatytas prekes, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.;
3.1.4. Kai Jūsų Asmens duomenis mums pateikia kiti asmenys, pavyzdžiui, kai nurodo Jus kaip kontaktinį ar galiotą asmenį, prekių gavėją ir pan.
3.2. Asmens duomenis mums teikiantis asmuo atsako už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą dėl duomenų perdavimo mums. Mes galime paprašyti patvirtinti, kad asmuo turi teisę teikti mums Asmens duomenis (pavyzdžiui, pildant prekių užsakymo ar registracijos formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime tokių duomenų teikėją.
3.3. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

  • Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Registracija el. parduotuvėje, prekių pardavimas, įskaitant prekių pristatymą

Vardas pavardė, vartotojo vardas, el. paštas, slaptažodis, tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, naudojimosi paskyra istorija, atsiskaitomosios sąskaitos Nr., prekių užsakymo (pirkinių krepšelio) istorija, mokėjimų informacija, prekes atsiimančio asmens informacija (jei nesutampa su užsakovu), kita su prekėmis susijusi informacija (komunikacija, su pirkimu susieti pranešimai, papildomi asmens pageidavimai)

Paskyros informacija tvarkoma naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros

 

Prekių pardavimo informacija tvarkoma sutarties galiojimo/ užsakymo vykdymo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties/ užsakymo vykdymo pabaigos

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

 

 

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Garantinių įsipareigojimų vykdymas, prekių kokybės užtikrinimas

Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga) el. paštas, tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atsiskaitomosios sąskaitos Nr., mokėjimų informacija, užsakymo informacija, informacija, reikalinga garantiniam aptarnavimui ar prekių kokybės užtikrinimui

Garantinio aptarnavimo/ kokybės užtikrinimo laikotarpiu ir 5 metus po šio laikotarpio pabaigos ar paskutinio kontakto

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Komunikacija ir konsultacijos dėl prekių

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., ryšys su atstovaujamu asmeniu, soc. tinklų paskyros viešai matoma informacija (jei komunikuojama per Socialines paskyras), adresas/ pristatymo adresas (jei reikalinga informacijai suteikti) užklausos ir atsakymo į užklausą turinys

Komunikacijos laikotarpiu ir 1 metus po jo pabaigos, o soc. tinklų paskyrose –  pagal jų nustatymus, bet ne ilgiau kaip 1 metus nuo komunikacijos pabaigos

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Bendrovės veiklai reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas

Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga), tel. Nr., el. paštas., adresas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, pareigos, darbovietė, ind. veikl. paž. duomenys, kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys

Bendradarbiavimo laikotarpiu ir 5 metus nuo šio laikotarpio pabaigos, nebent vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle privalomas ilgesnis saugojimo terminas

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita, įsiskolinimų valdymas

Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga),el. paštas, tel. Nr., ryšys su atstovaujamu asmeniu, pareigos, adresas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr., mokėjimų informacija, įskaitant patvirtinimus apie mokėjimus, skolų informacija

Duomenys saugomi pagal finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, LR vyriausiojo archyvaro patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę arba visą sutarties galiojimo/ šalių bendradarbiavimo laiką ir 5 metus po sutarties/ sutartinių santykių pasibaigimo

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

 

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Kandidatų į siūlomą darbo vietą, įvertinimas ir atranka

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr. adresas, išsilavinimo bei veiklos duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, kita kandidato atrankai/ įvertinimui reikalinga ar paties kandidato pateikta informacija

Atrankos laikotarpį ir 3 mėnesius pasibaigus atrankai, jei yra gautas kandidato sutikimas duomenis saugoti po atrankos

 

 

Kai duomenys gaunami ne konkrečiai atrankai – saugomis 3 mėnesius po jų gavimo dienos

Duomenų subjekto sutikimas BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainė, Socialinės paskyros) valdymas, veikimo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas

IP adresas, slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas, mobiliojo įrenginio operacinė sistema (iOS, Android)

 

Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkami duomenys

Interneto svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos

 

Interneto svetainės duomenys, kurie nepatenka į slapukų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo surinkimo dienos

Socialinėse paskyrose informacija saugoma pagal šio tinklo savininko nustatytas sąlygas

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Naujienų siuntimas, kokybės apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara, veiklos tobulinimas ir reklama, žaidimų/ konkursų organizavimas ir vykdymas

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, konkurso, akcijos, žaidimo, apklausos skelbime/ anketoje prašomi nurodyti duomenys, informacija apie naujienlaiškio perskaitymą, Socialinių tinklų, paskyros informacija ir žinutės, kuriomis su mumis pasidalina paskyros turėtojas

Duomenys saugomi 2 metus nuo duomenų pateikimo dienos

 

Žaidimų, konkursų, akcijų duomenys saugomi visą žaidimo, akcijos, konkurso laikotarpį ir 1 metus nuo žaidimo, akcijos, konkurso pasibaigimo dienos

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Ginčų ir pretenzijų sprendimas

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr. adresas/ pristatymo adresas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai

Ginčo nagrinėjimo neteismine tvarka laikotarpiu ir 3 metus po tokio nagrinėjimo pabaigos.

 

Teisminių ginčų dokumentai saugomi ginčo nagrinėjimo laikotarpiui ir 10 po galutinio sprendimo įsiteisėjimo

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Asmuo turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis, kai šie tvarkomi jo sutikimo pagrindu.

3.4. Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie savo veiklą, taip pat jose galime organizuoti apklausas, dalintis skelbimais. Socialinėse paskyrose taikoma ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo sąlygos. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose ir teikiate tam tikrą informaciją (pavyzdžiui, rašote mums žinutes komentarus po mūsų įrašais), mes, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nustatymų, galime matyti viešą Jūsų profilio informaciją (vardas, pavardė, atvaizdas, el. paštas ar pan.). Tai pat ši informacija (pavyzdžiui, Jūsų pateiktas komentaras) bus matoma kitiems konkrečios Socialinės paskyros lankytojams.
3.5. Kai kuriais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktais galime siųsti su prekių užsakymu susijusias žinutes arba Jums paskambinti, pavyzdžiui, siekdami informuoti apie užsakymo patvirtinimą, prekių pristatymo laiką ir datą, prekių pristatymo pokyčius ir pan. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam prekių pardavimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.