1. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

1.1. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
1.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:
1.2.1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
1.2.2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
1.2.3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
1.2.4. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
1.2.5. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
1.2.6. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
1.2.7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai, užtikriname technines ir organizacines saugumo priemones, taip pat prieigą prie Asmens duomenų suteikiame tik tiems savo darbuotojams, kuriems tokia prieiga yra reikalinga dėl jų atliekamų darbo funkcijų.

2. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

2.1. Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
2.2. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:
2.2.1. Mūsų partneriams ar konsultantams (auditoriams, teisininkams ir pan.), kitoms institucijoms bendrovėms, asmenims, organizacijoms su kuriomis mes dirbame ar bendradarbiaujame, vykdydami savo veiklą.
2.2.2. Mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, tokiems, kaip:
2.2.2.1. Reklamos, marketingo, naujienų siuntimo, rinkos tyrimų paslaugas teikiančios įmonės;
2.2.2.2. Kurjeriai ir siuntų tarnybos – UAB „DPD Lietuva(Lietuva);
2.2.2.3. IT, debesų prieglobos, Interneto svetainės valdymo ir telekomunikacijų paslaugų teikėjams;
2.2.3. Kad galėtume skelbti turinį Socialinių tinklų paskyrose, teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:
2.2.3.1. Meta Platforms Ireland Ltd. (Airija) ir Meta Platforms, Inc.,=(JAV), (duomenys perduodami pagal paslaugų teikėjui taikomas Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų)
2.2.3.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija) ir LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys perduodami pagal paslaugų teikėjui taikomas Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);
2.2.3.3. Google Ireland Limited (Airija) ir (duomenys perduodami pagal paslaugų teikėjui taikomas Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).
2.2.4. Teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
2.2.5. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.
2.3. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome ES/ EEE, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už ES/EEE. Jūsų Asmens duomenys už ES/EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:
2.3.1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams;
2.3.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;
2.3.3. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba
2.3.4. Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą;
2.3.5. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už ES/EEE ribų.

3. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

3.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:
3.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
3.1.2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
3.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
3.1.4. Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam);
3.1.5. Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
3.1.6. Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;
3.1.7. Teisė nesutikti kad būtų tvarkomi Asmens duomenys. Ši teisė gali būti įgyvendinama, kai Asmens duomenis tvarkome teisėto mūsų ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
3.1.8. Teisė atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kai šie duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara;
3.1.9. Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4. AR MES SIŲSIME JUMS NAUJIENAS?

4.1. Jūs galite duoti mums sutikimą, jei pageidaujate gauti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų veiklą. Jūs taip pat galite duoti mums sutikimą padėti mums įvertinti mūsų veiklos kokybę.
4.2. Jums sutikus, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu arba žinutėmis į Jūsų nurodytą telefono numerį, Jums bus siunčiamos Jūsų pasirinktos naujienos ir (ar) mes teirausimės apie mūsų bei mūsų veiklos ir aptarnavimo kokybę.
4.3. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.
4.4. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.
4.5. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:
4.5.1. pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir/ ar pasiūlymuose (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratosir pan.); arba
4.5.2. atsiųsti mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.
4.6. Jums atšaukus sutikimą, mes stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą Jūsų kontaktais.
4.7. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą.

5. KAIP MES ORGANIZUOSIME ŽAIDIMUS, AKCIJAS, KONKURSUS?

5.1. Jei mes organizuojame žaidimus, akcijas ar konkursus, dalyvavimas juose yra neprivalomas. Norėdami dalyvauti mūsų skelbiame konkurse, žaidime ar akcijoje, Jūs turite pateikti mūsų nurodytą informaciją, tame tarpe ir Asmens duomenis. Žaidimus, akcijas ar konkursus vykdysime ir Asmens duomenis tvarkysime pagal konkrečiam žaidimui, akcijai ar konkursui nustatytas taisykles.
5.2. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti mūsų žaidimuose, konkursuose, akcijose bei atšaukti Jūsų duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Atšaukus sutikimą, Jūs būsite išbraukiamas iš žaidimo, akcijos ar konkurso dalyvių sąrašo ir žaidime, akcijoje ar konkurse nebedalyvausite.
5.3. Jums dalyvaujant mūsų žaidimuose, konkursuose ir akcijose, mes turime teisę susisiekti su Jumis Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis ir/ar paskelbti informaciją apie Jus kaip laimėtoją Interneto svetainėje ar kituose informacijos skelbimo kanaluose, kuriuos mes nurodome žaidimo, konkurso ar akcijos taisyklėse.
5.4. Siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir/ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo, akcijos, konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Tokiu atveju, jei Jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse negalėsite.

6. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

6.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones (tokias kaip valdomos prieigos, dalinimosi duomenimis apribojimai, šifravimas, sistemų atnaujinimas, slaptažodžių naudojimas, tapatybės tikrinimas, apsauga nuo virusų ar kenkėjiškų priemonių, duomenų apsaugai skirta dokumentacija ir pan.), kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.
6.2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims.

7. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

7.1. Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome, „Microsoft Edge, „Firefox, „Mozilla, „Operair kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF) apibūdinti.
7.2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Interneto svetainę su Socialinėmis paskyromis.
7.3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu https://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.
7.4. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

7.5. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti lankytojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.
7.6. Siekdami rodyti jums aktualesnę personalizuotą reklamą, mes ir mūsų reklamos partneriai naudoja tikslinius slapukus. Personalizuota reklama jums bus rodoma jūsų sutikimu. Reklamos personalizavimo slapukai naudojami siekiant išmatuoti grupę, aktyvuoti kontekstinę reklamą ir/ar tikslines kampanijas.
7.7. Kai kurie tretieji asmenys, pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai, gali naudoti jų pačių sukurtus anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar aplikacijos būtų pritaikytos prie Jūsų poreikių. Mes nekontroliuojame trečiųjų šalių slapukų ir stebėjimo technologijų naudojimo, tad jei norite sužinoti detalesnę informaciją, mes rekomenduojame patikrinti atitinkamos trečiosios šalies privatumo politiką.
7.8. Interneto svetainėje naudojamų produktų sąrašas, kurie įrašo slapukus:

Google Analytics

Analizuoja Interneto svetainės naudojimą, sudaro ataskaitas, padeda planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės veiklą. Surinkti duomenys perduodami ir saugomi Google serveryje JAV. Jūs galite neleisti Google Analytics analizuoti informacijos, pakeisdami naršyklės nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.  Taip pat galite neleisti Google fiksuoti duomenų, įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Tag Manager

Atlieka Interneto svetainės naudojimo analizę. Surinkti duomenys apie tai, kaip Jūs naudojate Interneto svetainę (kartu su IP adresu), perduodami ir kaupiami Google serveryje JAV. Ši informacija naudojama analizuoti naudojimąsi Interneto svetaine, rengti ataskaitas apie Interneto svetainės populiarumą, teikti kitas su Interneto svetaine ir jos naudojimu susijusias paslaugas. Google gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei šie tretieji asmenys tvarko informaciją Google vardu. Google nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Daugiau informacijos: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en.

Meta Pixel

Naudojamas pakartotinės rinkodaros tikslais. Įrankis leidžia rodyti interesais pagrįstą reklamą (Facebook  Ads), kai Jūs lankotės socialiniame tinkle Facebook ar kitose svetainėse, naudojančiose šį įrankį. Daugiau informacijos kaip veikia Meta Pixel https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142 ir https://developers.facebook.com/docs/meta-pixel.

8. SUSISIEKITE SU MUMIS

8.1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis el. paštu: info@kontena.lt, adresu: Plinijos g. 2A, Žarėnų k., Telšių raj., LT-88381, Lietuva ar telefonu: +370 676 61211.
8.2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
8.3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje, patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.
9.2. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote prekes iš mūsų, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.